Najčešća pitanja

 • Koje su prednosti ukoliko potpišemo ugovor sa firmom DOMARIO?

  Pored standardnih usluga upravljanja u skladu sa Zakonom o stanovanju u našoj ceni su uklučene usluge vođenje poslovnih knjiga angažovanjem knjigovođstvene agencije koja uključuje izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave i pravni saveti naše pravne službe. Angažovanjem firme DOMARIO možete smanjenje utroška električne energije i vode do 10% u prva 3 meseca sprovođenjem jednostavnih mera energetske efikasnosti.

 • Kako naplaćujete usluge upravljanje i ostale usluge poput zajedniče struje?

  Naše dosadašnje iskustvo je da je najbolji model putem JKP “Objedinjena Naplata”. O načinu naplate usluga odluku donosi vaša Stambena zajednica i ona uvek može promeniti način naplate u skladu sa željom većine.

 • Na koji način DOMARIO vodi evidenciju prihoda i rashoda stambene zajednice?

  U cenu paketa usluga vam koje pružamo je uključeno vođenje poslovnih knjiga za svaku pojedinačnu Stamabenu zajednicu i podnošenje završnih računa u skladu sa zakonom od strane licenciranog knjigovođe. Svako od stanara može u svakom trenutku da putem emaila traži uvid u stanje računa kao i konkretnu informaciju koja ga interesuje. Naši profesionalni upravnici angažovan u vašoj zgradi svakog meseca ističe na oglasnoj table zgrade stanje na vašem računu, evidanciju rashoda i plaćenih računa.

 • Koje kazne su predvidjene za nepoštovanje zakona od strane stambene zajednice?

  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa sledeće novčane kazne:
  “Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj stambena zajednica ako:
  1) se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica, odnosno ne registruje upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 40. stav 4. ovog zakona…
  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara. (Ovo se odnosi na bivšeg ili aktuelnog predsednika kućnog saveta.)”

 • Na koji način DOMARIO može unaprediti energetsku efikasnost zgrade?

  Osnivač i zaposlenih umaju višegodišnje iskustvo u oblasti energetske efikasnosti. Mere koje se sprovode u prva tri meseca od preuzimanja zgrade, spadaju u mere koje ne zahtevaju velika ulaganja poput instalacije Led rasvete, senzorsko spratno paljenje, remont pumpe za vodu, ugradanja klapni u kotlovskim kanalima dimnih gasova itd. Ove mere obezbediće smanjenje troškova za utrošenu energiju do 10% kod zgrada koje nisu do sada imale akcije u ovoj oblasti. Ovaj rezultat DOMARIO garantuje. Pored toga DOMARIO aktivno prati javne konkurse na kojima se za potrebe projekata iz oblasti energetske efikasnosti doniraju ili subvencionišu sredstva iz fondova Evropske Unije, Republike Srbije, lokalne samouprave i drugih donator. Samo ove godine iz sredstava Evropske Unije planirano je 32 miliona evra za Srbiju. Stambene zajednice su partneri u projektima a DOMARIO ima potrebna znanja i veštine da pripremi projekte i obezbedi subvencionisana finansijska sredstva za ugradnju termostatskih ventila na radijatore, zamenu prozora i spoljnih vrata, toplotna izolacija zidova, krova i sl.

 • Na koji način stambena zajednica kontroliše rad profesionalnog upravnika?

  Najmanje dva puta godišnje upravnik vaše stambene zajednice podnosi izveštaj o svom radu koji posebno sadrži evidenciju prihoda i rashoda kao i pregled sprovedenih aktivnosti u skladu sa usvojenim programom održavanja zgrade. Pored toga kotrolu rada upravnika vrši DOMARIO sprovođenjem ankete o zadovoljstvu pruženih usluga. Na zahtev stambene zajednice upravnik može biti promenjen I istovremeno dodeljen drugi.

 • Ko odgovora za štetu ukoliko do nje dođe zbog propusta u radu profesionalnog upravnika?

  Za štetu odgovara profesionalni upravnik. Svi upravnici u Aenciji DOMARIO su osigurani od profesionalne odgovornosti na iznos od 10.000 evra i Stambena zajednica se obeštećuju iz tih sredstava.

 • Na koji način se bira profesionalni upravnika zgrade?

  Odlukom 2/3 stanara zgrade da se posao upravljanja zgradom poveri agenciji DOMARIO vasa zgrada sklopiće ugovor sa agencijom i vi ćete dobiti našeg licenciranog profesionalnog upravnika.

 • Da li je finansijski isplativije da se angažuje organizator profesionalnog upravljanja poput DOMARIA?

  Ukoliko upravnik iz redova stanara radi volonterski onda je to isplatljivija opcija. Međutim ukoliko zgrada isplaćuje nadoknadu upravniku, kao što je bila uglavnom praksa do sada, onda se iznos koji plaćate upravniku mora uvećati za poreze i doprinose. Jer ne plaćanjem poreza i doprinosa za sve osobe koje su angažovana od strane stambene zajednice, stanari rizikuju plaćanje kazne. Ako na to dodate trošak angažovanja knjigovodstvene agencije onda je isplatljivije da angažujete DOMARIO zbog toga što je u našu cenu pored upravljanja uključeno i vođenje poslovnih knjiga.

 • Na koje zgrade se odnosi obaveza upravljanja i održavanja?

  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada se odnosi na sve zgrade, bilo da su upisane ili ne u registar nepokretnosti (čak i ako su izgrađene suprotno zakonu o planiranju i izgradnji).

 • Koje su obaveze vlasnika posebnog dela u slučaju da svoj poseban deo izda u zakup?

  Vlasnik posebnog dela (stan, garaza, lokal) je dužan da upravniku stambene zajednice dostavi podatke o zakupcu (u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu), kao i da obavesti upravnika zgrade da li će zakupac umesto njega učestvovati u radu skupštine stambene zajednice i troškovima održavanja i upravljanja zgradom

 • Zašto je važno upravljanje stambenom zgradom?

  Upravljanje stambenom zgradom je važno radi:
  • očuvanja i unapređenja stambenog fonda kroz efikasno organizovanje održavanja
  • očuvanje i stvaranje uslova kvaliteta života u sigurnim i bezbednim zgradama
  • utvrđivanja pravila u skladu sa kojima vlasnici posebnih delova jedni drugima ne ugrožavaju prava;
  • očuvanje i povećanje tržišne vrednosti stanova

 • Koji su organi stambene zajednice?

  Sve stambene zajednice kao obavezne organe imaju skupštinu i upravnika (ili profesionalnog upravnika).\ Skupštinu stambene zajednice čine svi vlasnici posebnih delova i svaki vlasnik posebnog dela ima po jedan glas prilikom donošenja odluka od strane skupštine.

 • Kada se smatra da je vlasnik posebnog dela nedostupan i šta se dešava u tom slučaju?

  Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.