Usluge

Administrativni poslovi

Osnivanje i upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica, ukoliko nije osnovana

 • Podnosimo prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
  Izrađujemo pečat
 • Pribavljamo PIB i matični broj stambene zajednice
 • Otvaramo tekući račun Stambene zajednice u poslovnoj banci
 • Ističemo rešenje o registraciji stambene zajednice na vidnom mestu u zgradi

Sazivanje i vođenje sednica skupštine stanara

 • Obaveštavamo stanare putem oglasne table, pripremamo dnevni red sednice stambene zajednice, vodimo sednice i izrađujemo zapisnike sa zaključcima koji su doneti

Zastupanje i predstavljanje stambene zajednice pred nadležnim organima i institucijama

 • Pripremamo i podnosimo prijave i podneske u vezi sa okruženja koje ometa kvalitet stanovanja poput buka, parking, iznošenje smeća itd. nadležnim institucijama

Priprema i podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika stambene zajednice

 • Pripremamo i prezentujemo Pravila vlasnika skupštini stanara
 • Pravila vlasnika donose se jednoglasnom odlukom svih vlasnika posebnih delova zgrade i obavezno sadrže obaveze koje vlasnici posebnih delova (stanova) imaju kao i način donošenja svih akata i odluka iz nadležnosti skupštine stambene zajednice i upravnika. Pored ovo pravila vlasnika mogu urediti i druge odnose poput načina upotrebe zajedničkih delova zgrade, kućnog reda, očuvanje spoljašnjeg izgleda zgrade i sl.
 • Pravila vlasnika registrujemo se i objavljujemo u Registru stambene zajednice u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Vršenje popisa posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje

 • Uspostavljamo i vodimo evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu. Za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj

Izvršavanje odluka stambene zajednice

 • Izvršavamo sve odluke Stambene zajednice poput održavanja zgrade i ostalih važnih aktivnosti koje se tiču unapređenja kvaliteta stanovanja

Priprema i isticanje kućnog reda stambene zajednice

 • Pripremamo kućni red Stambene zajednice u skladu sa Rešenjem o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Niša
 • Pod kućnim redom podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u stambenim zgradama obavezna za sve stanare poput vremena predviđenog za odmor, korišćenje terasa i lođa, držanje kućnih ljubimaca, obavljanje privredne delatnosti u zgradi, izvođenje građevinskih radova, korišćenje zajedničkih i podrumskih prostorija, korišće protivpožarnih aparata i liftova, korišćenje zemljišta zgrade i sl.

Finansijski poslovi

Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u skladu sa odlukom skupštine stambene zajednice

 • Izmirujemo obaveze Stembene zgrade prema dobavljačima koje se tiču tekućeg i investicionog održavanja i hitnih intervencija

Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice

 • Vođenje poslovnih knjiga pružamo angažovanjem knjigovođstvene agencije koja uključuje izradu završnog računa i podnošenje poreske prijave, ukoliko je potrebno

Redovno i transparentno mesečno obaveštavanje o stanju na tekućem računu zgrade

 • Ističemo mesečnu evidenciju na oglasnoj tabli koja sadrži evidenciju prihoda i rashoda kao i trenutno stanje na računu stambene zajednice

Pripremanje budžeta na osnovu usvojenog programa održavanja stambene zgrade

 • Raspoređivanje sredstva po budžetskim stavkama vršimo po prioritetu pri čemu najveći prioritet imaju aktivnosti koje se tiču sprečavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi poput ugradnje i servisiranja protiv požarnih aparata i sl.

Podnošenje skupštini stambene zajednice izveštaj o radu dva puta godišnje

 • Izveštaj o radu posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti, kao i ukupne prihode i rashode stambene zajednice

Tehnički poslovi

Priprema Izveštaja o proveri stanja stambene zgrade sa predlogom mera čime se utvrđuju polazne osnove od koje se kreće sa novim načinom održavanja zgrade

 • Izveštaj o proceni stanja je obavezni element u skladu sa Zakonom o stanovanju i predstavlja početni korak za sve dalje aktivnosti na upravljanju i održavanju
 • Izveštaj o proveri stanja priprema ovlašćeno lica inženjera sa licencom
 • Proveru stanja stambene zgrade vršimo jednom godišnje koja obuhvata proveru elementa zgrade poput temenja, stepeništa, liftovskog okna, krovnih konstrukcija, fasadnih zidova, oluka, dimnjački i ventilacionih kanala, kanala za smeće, podova, protivpožarnog stepeništa, pumšnog postrojenje za snabdevanje zgrade vodom, uređaja za zaštitu od požara, video nadzora i interfona, grejnih tela u zajedničkim delovima zgrade, vodovodne i kanalizaciona mreža, gromobranske i ostale instalacije, trotoara i platoa oko zgrade i sl.

Sprovođenje Ankete o prioritetnim potrebama tekućeg i investicionog održavanja

 • Pripremamo i sprovodimo anketu kojima želimo da utvrdimo mišljenje većine stanara po pitanju prioriteta tekućeg i investicionog održavanja

Priprema predloga programa tekućeg i investicionog održavanja u skladu sa izveštajom o proveri stanja i ankete stambene zgrade

 • Pripremamo i prezentujemo programe održavanja stanarima i upoznajemo stanara stembene zgrade sa nedostacima koje treba otkloniti

Prikupljanje namanje tri ponude koja se koje se tiču održavanja i dostavljanje skupštini stanara radi donošenja odluke

 • Nakon što prikupimo najmanje tri ponude vršimo prezentaciju Skupstini stanara sa posebnim naglaskom na prednostima i manama ponuda i izvođača
 • Ukoliko je neophodno organizujemo dodatne sastanke sa izabranim izvođačem i članovima Skupstine stanara Stambene zajednice

Staranje o realizaciji programa tekućeg i investicionog održavanja i hitnim intervencijama vršenje kontrole kvaliteta odrađenih radova

 • Organizujemo izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i vršimo kontrolu izvođenja radova a u skladu sa ponudom odobranog izvođača

Primanje prijave kvarova ili drugih problema poput nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa

 • Evidentiramo svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema.
 • Na osnovu primljene prijave obaveštavamo izvođače zadužene za održavanje i/ili nadležne organe radi preduzimanja odgovarajućih mera u što kraćem roku

Vršenje redovnog obilazka zgrada, jednom nedeljno a u zavisnosti od veličine objekta i dogovora i češće

 • Sačinjavamo zapisnik o uočenim nedostatcima i nepoštovanju kućnog reda i odmah iniciramo sprovođenja potrebnih mera
 • Prodajom prikupljenih sekundarnih sirovina moguće je ostvariti dodatni prihod koji se može usmeriti na finanisiranje aktivnosti manjeg obima poput farbanja klupa i sl.

Staranja o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

 • Organizujemo izvođenje radova na zemljištu zgrade u skladu sa ponudom odobranog izvođača

Staranje o poštovanju kućnog reda

 • Staramo se o primeni kućnog reda stambene zajednice putem opomena, molbi i/ili prijava stanarima koji ne poštuju opšta pravila ponašanja u zgradi poput buke u vreme odmora, držanje kućnih ljubimaca, građevisnkih radova i sl.
 • Pored upravnika o kućnom redu u zgradama dužni su da se staraju stanari i skupština stambene zajednice Redovni obilazak zgrade od strane našeg upravnika doprinosi poštovanju kućnog reda čime će se obezbediti red, mir i sigurnost u zgradi i svim stanarima neometano korišćenje zajedničkih delova zgrade kao i zemljišta

Vršenje redovnog obilazka zgrada, jednom nedeljno a u zavisnosti od veličine objekta i dogovora i češće

 • Sačinjavamo zapisnik o uočenim nedostatcima i nepoštovanju kućnog reda i odmah iniciramo sprovođenja potrebnih mera
 • Prodajom prikupljenih sekundarnih sirovina moguće je ostvariti dodatni prihod koji se može usmeriti na finanisiranje aktivnosti manjeg obima poput farbanja klupa i sl.

Pružanje pomoći u dobrovoljnim aktivnostima vlasnika posebnih delova poput prikupljanja sekundarnih sirovina čime se doprinosi očuvanje životne sredine

 • U zgradama kojima upravljamo možemo instalirati sakupljačke kutije za prikupljanje starih baterija ili plastične ambalaže
 • Prodajom prikupljenih sekundarnih sirovina moguće je ostvariti dodatni prihod koji se može usmeriti na finanisiranje aktivnosti manjeg obima poput farbanja klupa i sl.

Bezbednost

Priprema akta o bezbednosti zgrade

 • Nakon što prikupimo najmanje tri ponude ovlašćenih firmi inžinjera sa licencom vršimo prezentaciju Skupstini stanara sa posebnim naglaskom na prednostima i manama ponuda i izvođača
 • Vršimo koordinaciju prilikom priprema Akta o bezbednosti zgrade
 • Akt o bezbednosti zgrade je obavezni dokument stanovanja i održavanja zgrada u skladu sa Zakonom o stanovanju

Komuniciranje sa ovlašćenim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, protivpozarene zaštite i komunalnom policijom

 • Stupamo u kontakt sa nadležnim organima bezbednosti i protivpožarne zaštite po teritorijalnoj nadležnosti i zajedno sa nadležnima organima i stanarima unapređujemo kulturu bezbednosti. Na primer demonstracija protivpožarne vežbe stambene zajednice

Zastupanje i predstavlja stambene zajednice pred nadležnim organima i institucijama

 • Pripremamo i podnosimo prijave i podneske u vezi sa okruženja koje ometa kvalitet stanovanja poput buka, parking, iznošenje smeća itd. nadležnim institucijama

Organizacija video nadzora

 • Prikupljamo tri ponude od ovlašćenih firmi za izradu elaborata i obezbeđenje video nadzora
 • Staranje o upravljanju, čuvanju, kontroli i zaštiti podataka ličnosti

Organizacija portirske službe

 • Obezbeđujemo uslove za rad portirske službe, vršimo kontrola i nadzor portirske službe

Energetska efikasnost

Priprema Elaborata o Energetskoj Efikasnosti zgrade sa predlogom mera

 • Nakon što prikupimo najmanje tri ponude ovlašćenih firmi inžinjera sa licencom vršimo prezentaciju Skupstini stanara sa posebnim naglaskom na prednostima i manama ponuda i izvođača
 • Vršimo koordinaciju prilikom priprema Akta o bezbednosti zgrade
 • Vršimo koordinaciju prilikom priprema Elaborata o Energetskoj Efikasnosti zgrade

Predlaganje modela finansiranja i apliciranje za subvenciona sredstva unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada

 • Pružamo informacija o subvencijama, fondovima i posebnim kreditnim linijama banaka koje se tiču energetske efikasnosti
 • Vršimo pripremu aplikacionih formulara radi podnošenja prijave za subvenciona sredstva unapređenja energetske efikasnosti

Upravljanje aktivnostima na energetskoj sanacija zgrade koje se tiču investicija manjeg i većeg obima

 • Vršimo koordinaciju sa izabranim izvođačima/dobavljačima i nadležnim organima u lokalnoj samoupravi po pitanju energetske sanacije zgrade
 • Investicije manjeg obima mogu uključivati ugradnju termostatskih ventila na radijatore, zamena sijalica s užarenom niti sa LED ili kompaktnim fluorescentnim u stepeništu zgrade, ugradanja klapni u kotlovskim kanalima dimnih gasova, redovan remont pumpe za vodu, izgradnja vetrobrana na ulazu u zgradu i sl.
 • Investicije većeg obima mogu uključivati ugradnju termostatskih ventila na radijatore, zamena prozora i spoljnih vrata, toplotna izolacija zidova, krova i sl.

Informisanje o aktivnosti na merama energetske efikasnosti koje na zahtevaju ulaganje

 • Pružamo savetodavnu pomoć po pitanu jednostavnih mera ponašanja kojima možete smanjiti potrošnju eneregije u vašem stanu bez ugrožavanja vašeg životnog komfora